Việt Nam nhấn mạnh vai trò của nước đối với sự phát triển của các quốc gia