Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Hứa Thị Phấn