Khai thác hải sản bằng thuốc nổ: Cần ngăn chặn triệt để